Invited Speakers

Nanobiology:ATPase

Peter Gräeber
Thomas Meier
Hiroyuki Noji
Toru Hisabori
Michio Tomishige
Takayuki Nishizaka

Nanobiology: Flagellar motor

David Blair
Katsumi Imada
Seiji Kojima
Hajime Fukuoka
Masahiro Ito

Nanobiology: Transporter

Jochen Zimmer
Tomoya Tsukazaki
Hiroyuki Mori
Satoshi Murakami
Atsuko Yamashita

Molecular simulation of motor and membrane proteins

Qiang Cui
Emad Tajkhorshid
Shoji Takada
Shigehiko Hayashi

Innovative technology for nanobiology

Yale E. Goldman
Alexander Egner
Takayuki Uchihashi
Takeharu Nagai

Artificial nanobiological machine

Kazushi Kinbara
Shuichi Hiraoka
Alan E. Rowan
Masayuki Takeuchi

Artificial lipid bilayers for membrane protein analysis

Paul R. Selvin
Thomas Schmidt
Toru Ide
Shoji Takeuchi
Ayumi Hirano
Masahito Yamazaki