Shengwang Yu

Shengwang Yu

Room:1st Building F-527, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

TEL:06-6879-8471 (8471)

Mail: shengwang052933[at]sanken.osaka-u.ac.jp

 

Education

  1. 2016-2020  B.S. in Faculty of Pharmacy, Jinggangshan University
Original papers
  1. “Synthesis and Evaluation of the Anticonvulsant Activities of 4-(2-(Alkylthio)benzo[d]oxazol-5-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-ones”Mingxia Song, Zhenyuan Wang, Shihui He , Shengwang Yu, Shilong Chen, Dongfu Guo, Wenhao Zhao, Xianqing Deng Molecules 2018, 23, 756
  2. “New Hydrazone Derivatives of Pyrazole-4-carboxaldehydes Exhibited Anti-inflammatory Properties” Mingxia Song, Bing Liu, Shengwang Yu, Shihui He, Yuqiu Liang, Sifan Li, Qiuyan Chen, Xianqing Deng Letters in Drug Design & Discovery  2020, 17, 502-511
  3. Identification of novel histone deacetylase 6-selective inhibitors bearing 3,3,3-trifluorolactic amide (TFLAM) motif as a zinc binding group.Takashi Kurohara, Keita Tanaka, Daisuke Takahashi, Satoshi Ueda, Yasunobu Yamashita, Yuri Takada, Hirokazu Takeshima, Shengwang Yu, Yukihiro Itoh, Koji Hase, Takayoshi Suzuki ChemBioChem 2021, 22, 3158-3163.