Publications

[2023] [2022] [2021]

2023

Papers

Coaxial heterostructure formation of highly crystalline graphene flakes on boron nitride nanotubes by high-temperature chemical vapor deposition
Masakiyo Kato, Taiki Inoue, Yi Ling Chiew, Yungkai Chou, Masashi Nakatake, Shoichi Takakura, Yoshio Watanabe, Kazu Suenaga, and Yoshihiro Kobayashi
Appl. Phys. Express 16 (2023) 035001.

Thermal aging of Rh/ZrO2-CeO2 three-way catalysts under dynamic lean/rich perturbation accelerates deactivation via an encapsulation mechanism
Masato Machida, Hideto Yoshida, Naoto Kamiuchi, Yasuhiro Fujino, Takeshi Miki, Masaaki Haneda, Yutaro Tsurunari, Shundai Iwashita, Rion Ohta, Hiroshi Yoshida, Junya Ohyama, and Masayuki Tsushida
ACS Catal. 13 (2023) 3806-3814.

Vapor-phase indium intercalation in van der Waals nanofibers of atomically thin W6Te6 wires
Ryusuke Natsui, Hiroshi Shimizu, Yusuke Nakanishi, Zheng Liu, Akito Shimamura, Nguyen Tuan Hung, Yung-Chang Lin, Takahiko Endo, Jiang Pu, Iori Kikuchi, Taishi Takenobu, Susumu Okada, Kazu Suenaga, Riichiro Saito, and Yasumitsu Miyata
ACS Nano 17 (2023) 5561-5569.

Dispersed surface Ru ensembles on MgO(111) for catalytic ammonia decomposition
Huihuang Fang, Simson Wu, Tugce Ayvali, Jianwei Zheng, Joshua Fellowes, Ping-Luen Ho, Kwan Chee Leung, Alexander Large, Georg Held, Ryuichi Kato, Kazu Suenaga, Yves Ira A. Reyes, Ho Viet Thang, Hsin-Yi Tiffany Chen, and Shik Chi Edman Tsang
Nat. Commun. 14 (2023) 647.

Large-area synthesis and transfer of multilayer hexagonal boron nitride for enhanced graphene device arrays
Satoru Fukamachi, Pablo Solis-Fernandez, Kenji Kawahara, Daichi Tanaka, Toru Otake, Yung-Chang Lin, Kazu Suenaga, and Hiroki Ago
Nat. Electron. 6 (2023) 126-136.

Bottom-up evolution of perovskite clusters into high-activity rhodium nanoparticles toward alkaline hydrogen evolution
Gaoxin Lin, Zhuang Zhang, Qiangjian Ju, Tong Wu, Carlo U. Segre, Wei Chen, Hongru Peng, Hui Zhang, Qiunan Liu, Zhi Liu, Yifan Zhang, Shuyi Kong, Yuanlv Mao, Wei Zhao, Kazu Suenaga, Fuqiang Huang, and Jiacheng Wang
Nat. Commun. 14 (2023) 280.

Drastically reduced thermal conductivity of self-bundled single-walled carbon nanotube
Ya Feng, Yuta Sato, Taiki Inoue, Ming Liu, Shohei Chiashi, Rong Xiang, Kazu Suenaga, and Shigeo Maruyama
Carbon 201 (2023) 433-438.

Self-reconstruction of single-atom-thick a Layers in nanolaminated MAX phases for enhanced oxygen evolution
Chun Hu, Huilong Dong, Youbing Li, Sapna Sinha, Changda Wang, Wenjie Xu, Li Song, Kazu Suenaga, Hongbo Geng, Jiacheng Wang, Qing Huang, Yuanzhi Tan, and Xiaoqing Huang
Adv. Funct. Mater. 33 (2023) 221153.

Composition and phase engineering of metal chalcogenides and phosphorous chalcogenides
Jiadong Zhou, Chao Zhu, Yao Zhou, Jichen Dong, Peiling Li, Zhaowei Zhang, Zhen Wang, Yung-Chang Lin, Jia Shi, Runwu Zhang, Yanzhen Zheng, Huimei Yu, Bijun Tang, Fucai Liu, Lin Wang, Liwei Liu, Gui-Bin Liu, Weida Hu, Yanfeng Gao, Haitao Yang, Weibo Gao, Li Lu, Yeliang Wang, Kazu Suenaga, Guangtong Liu, Feng Ding, Yugui Yao, and Zheng Liu
Nat. Mater. 22 (2023) 450-458.


2022

Papers

Patterning and doping of transition metals in tungsten dichalcogenides
Yung-Chang Lin, Yao-Pang Chang, Kai-Wen Chen, Tai-Ting Lee, Bo-Jiun Hsiao, Tsung-Han Tsai, Yueh-Chiang Yang, Kuang-I Lin, Kazu Suenaga, Chia-Hao Chen, and Po-Wen Chiu
Nanoscale 45 (2022) 16968-16977.

Fabricating one-dimensional van der Waals heterostructures on chirality-sorted single-walled carbon nanotubes
Ruixi Zhang, Ya Feng, Henan Li, Akihito Kumamoto, Shuhui Wang, Yongjia Zheng, Wanyu Dai, Nan Fang, Ming Liu, Takeshi Tanaka, Yuichiro K. Kato, Hiromichi Kataura, Yuichi Ikuhara, Shigeo Maruyama, Rong Xiang
Carbon 199 (2022) 407-414.

Bifunctional monolayer WSe2/graphene self-stitching heterojunction microreactors for efficient overall water splitting in neutral medium
Chun-Hao Chiang, Yueh-Chiang Yang, Jia-Wei Lin, Yung-Chang Lin, Po-Tuan Chen, Chung-Li Dong, Hung-Min Lin, Kwun Man Chan, Yu-Ting Kao, Kazu Suenaga, Po-Wen Chiu, and Chun-Wei Chen
ACS Nano 16 (2022) 18274-18283.

Micro- and macrostructures of aligned boron nitride nanotube arrays
Luiz H. Acauan, Haozhe Wang, Yongjia Zheng, Ming Liu, Shigeo Maruyama, Rong Xiang, and Brian L. Wardle
ACS Nano 16 (2022) 18178-18186.

Cobalt porphyrin/molybdenum disulfide nanoensembles for light-assisted electrocatalytic water oxidation and selective hydrogen peroxide production
Dimitrios K Perivoliotis, Christina Stangel, Yuta Sato, Kazu Suenaga, and Nikos Tagmatarchis
2D Mater. 10 (2022) 014007.

Electrochemical sensor made with 3D micro-/mesoporous structures of CoNi-N/GaN for noninvasive detection of glucose
Shunji Chen, Hui Huang, Haiming Sun, Qiunan Liu, Huichao Zhu, Jian Zhao, Pengbo Liu, and Jun Yu
ACS Appl. Mater. Interfaces 14 (2022) 49035-49046.

Synthesis of vertically aligned boron nitride nanotubes with a template of single-walled carbon nanotubes
Ming Liu, Shuhui Wang, Yongjia Zheng, Miyuki Takeuchi, Taiki Inoue, Rong Xiang, and Shigeo Maruyama
J. Mater. Res. 37 (2022) 4428-4437.

Surfactant-assisted isolation of small-diameter boron-nitride nanotubes for molding one-dimensional van der Waals heterostructures
Shinpei Furusawa, Yusuke Nakanishi, Yohei Yomogida, Yuta Sato, Yongjia Zheng, Takumi Tanaka, Kazuhiro Yanagi, Kazu Suenaga, Shigeo Maruyama, Rong Xiang, and Yasumitsu Miyata
ACS Nano 16 (2022) 16636-16644.

Heterodimensional superlattice with in-plane anomalous Hall effect
Jiadong Zhou, Wenjie Zhang, Yung-Chang Lin, Jin Cao, Yao Zhou, Wei Jiang, Huifang Du, Bijun Tang, Jia Shi, Bingyan Jiang, Xun Cao, Bo Lin, Qundong Fu, Chao Zhu, Wei Guo, Yizhong Huang, Yuan Yao, Stuart S. P. Parkin, Jianhui Zhou, Yanfeng Gao, Yeliang Wang, Yanglong Hou, Yugui Yao, Kazu Suenaga, Xiaosong Wu, and Zheng Liu
Nature 609 (2022) 46-51.

Photo/electrocatalytic hydrogen peroxide production by manganese and iron porphyrin/molybdenum disulfide nanoensembles
Dimitrios K. Perivoliotis, Christina Stangel, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Nikos Tagmatarchis
Small 18 (2022) 220303.

Twist angle-dependent molecular intercalation and sheet resistance in bilayer graphene
Yuji Araki, Pablo Solis-Fernandez, Yung-Chang Lin, Amane Motoyama, Amane Motoyama, Kenji Kawahara, Mina Maruyama, Yanlin Gao, Rika Matsumoto, Kazu Suenaga, Susumu Okada, and Hiroki Ago
ACS Nano 16 (2022) 14075-14085.

Momentum-dependent oscillator strength crossover of excitons and plasmons in two-dimensional PtSe2
Jinhua Hong, Mark Kamper Svendsen, Masanori Koshino, Thomas Pichler, Hua Xu, Kazu Suenaga, and Kristian S. Thygesen
ACS Nano 16 (2022) 12328-12337.

Large-scale 1T'-phase tungsten disulfide atomic layers grown by gas-source chemical vapor deposition
Mitsuhiro Okada, Jiang Pu, Yung-Chang Lin, Takahiko Endo, Naoya Okada, Wen-Hsin Chang, Anh Khoa Augustin Lu, Takeshi Nakanishi, Tetsuo Shimizu, Toshitaka Kubo, Yasumitsu Miyata, Kazu Suenaga, Taishi Takenobu, Takatoshi Yamada, and Toshifumi Irisawa
ACS Nano 16 (2022) 13069-13081.

Maximizing noble metal utilization in solid catalysts by control of nanoparticle location
Kang Cheng, Luc C. J. Smulders, Lars I. van der Wal, Jogchum Oenema, Johannes D. Meeldijk, Nienke L. Visser, Glenn Sunley, Tegan Roberts, Zhuoran Xu, Eric Doskocil, Hideto Yoshida, Yanping Zheng, Jovana Zečević, Petra E. de Jongh, and Krijn P. de Jong
Science 377 (2022) 204-208.

Variation in atomistic structure due to annealing at diamond/silicon heterointerfaces fabricated by surface activated bonding
Yutaka Ohno, Jianbo Liang, Hideto Yoshida, Yasuo Shimizu, Yasuyoshi Nagai, and Naoteru Shigekawa
Jpn J. of Appl. Phys. 61 (2022) SF1006.

Multiple 2D Phase Transformations in Monolayer Transition Metal Chalcogenides
Jinhua Hong, Xi Chen, Pai Li, Masanori Koshino, Shisheng Li, Hua Xu, Zhixin Hu, Feng Ding, and Kazu Suenaga
Adv. Mater. (2022) 2200643.

Imaging of isotope diffusion using atomic-scale vibrational spectroscopy
Ryosuke Senga, Yung-Chang Lin, Shigeyuki Morishita, Ryuichi Kato, Takatoshi Yamada, Masataka Hasegawa, and Kazu Suenaga
Nature 603 (2022) 68-72.

Tuning of photoluminescence intensity and Fermi level position of individual single-walled carbon nanotubes by molecule confinement
Romain Chambard, Juan Carlos Moreno-Lopez, Patrick Hermet, Yuta Sato, Kazu Suenaga, Thomas Pichler, Bruno Jousselme, Raymond Aznar, Jean-Louis Bantignies, Nicolas Izard, Laurent Alvarez
Carbon 186 (2022) 423e430.


2021

Papers

Optoelectronic Properties of Atomically Thin MoxW(1-x)S2 Nanoflakes Probed by Spatially-Resolved Monochromated EELS
Mario Pelaez-Fernandez, Yung-Chang Lin, Kazu Suenaga, Raul Arenal
Nanomaterials 11 (2021) 3218.

Coupling and Decoupling of Bilayer Graphene Monitored by Electron Energy Loss Spectroscopy
Yung-Chang Lin, Amane Motoyama, Pablo Solis-Fernandez, Rika Matsumoto, Hiroki Ago, and Kazu Suenaga
Nano Lett. 21 (2021) 10386-10391.

In situ TEM visualization of single atom catalysis in solid-state Na-O2 nanobatteries
Haiming Sun, Qiunan Liu, Zhiying Gao, Lin Geng, Yanshuai Li, Fengyu Zhang, Jitong Yan, Yufei Gao, Kazu Suenaga, Liqiang Zhang, Yongfu Tang and Jianyu Huang
J. Mater. Chem. A 10 (2021) 6096-6106.

Polymorphic Phases of Metal Chlorides in the Confined 2D Space of Bilayer Graphene
Yung-Chang Lin, Amane Motoyama, Silvan Kretschmer, Sadegh Ghaderzadeh, Mahdi Ghorbani-Asl, Yuji Araki, Arkady V Krasheninnikov, Hiroki Ago, Kazu Suenaga
Adv. Mater. 33 (2021) 2105898.

Large phonon drag thermopower boosted by massive electrons and phonon leaking in LaAlO3/LaNiO3/LaAlO3 heterostructure
Masatoshi Kimura, Xinyi He, Takayoshi Katase, Terumasa Tadano, Jan M. Tomczak, Makoto Minohara, Ryotaro Aso, Hideto Yoshida, Keisuke Ide, Shigenori Ueda, Hiramatsu, Hiroshi Kumigashira, Hideo Hosono, and Toshio Kamiya
Nano Lett. 21 (2021) 9240-9246.

One-dimensional van der Waals heterostructures: Growth mechanism and handedness correlation revealed by nondestructive TEM
Yongjia Zheng, Akihito Kumamoto, Kaoru Hisama, Keigo Otsuka, Grace Wickerson, Yuta Sato, Ming Liu, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Dai-Ming Tang, Qiang Zhang, Anton Anisimov, Esko I. Kauppinen, Yan Li, Kazu Suenaga, Yuichi Ikuhara, Shigeo Maruyama, and Rong Xiang
PNAS 118 (2021) e2107295118.

Mixed-Salt Enhanced Chemical Vapor Deposition of Two- Dimensional Transition Metal Dichalcogenides
Shisheng Li, Yung-Chang Lin, Jinhua Hong, Bo Gao, Hong En Lim, Xu Yang, Song Liu, Yoshitaka Tateyama, Kazuhito Tsukagoshi, Yoshiki Sakuma, Kazu Suenaga, and Takaaki Taniguchi
Chem. Mater. 33 (2021) 7301-7308.

Thermal management function of graphene under cryogenic temperature
Ryuichi Kato, Masami Naya, Naoki Kasahata, Ryosuke Senga, Chikara Sato, Masanori Koshino, Kazu Suenaga, Masataka Hasegawa
Carbon 183 (2021) 970-976.

Segregation mechanism of arsenic dopants at grain boundaries in silicon
Yutaka Ohno, Tatsuya Yokoi, Yasuo Shimizu, Jie Ren, Koji Inoue, Yasuyoshi Nagai, Kentaro Kutsukake, Kozo Fujiwara, Atsutomo Nakamura, Katsuyuki Matsunaga, and Hideto Yoshida
Sci. Technol. Adv Mater. Meth. 1 (2021) 169-180.

Photothermal synthesis of confined carbyne
Lei Shi, Ryosuke Senga, Kazu Suenaga, Johnny Chimborazo, Paola Ayala, Thomas Pichler
Carbon 182 (2021) 348-353.

Hydrogen spillover-driven synthesis of high entropy alloy nanoparticles as a robust catalyst for CO2 hydrogenation
Kohsuke Mori, Naoki Hashimoto, Naoto Kamiuchi, Hideto Yoshida, Hisayoshi Kobayashi, and Hiromi Yamashita
Nat. Commun. 12 (2021) 3884.

Oxygen reduction reaction over (Ba,Sr)6RE2Co4O15-Ba(Ce,Pr,Y)O3 composite cathodes for proton-conducting ceramic fuel cells
Toshiaki Matsui, Naoki Kunimoto, Kohei Manriki, Kazunari Miyazaki, Naoto Kamiuchi, Hiroki Muroyama, and Koichi Eguchi
J. Mater. Chem. A 9 (2021) 15199-15206.

Rapid Interchangeable Hydrogen, Hydride, and Proton Species at the Interface of Transition Metal Atom on Oxide Surface
Simson Wu, Kai-Yu Tseng, Ryuichi Kato, Tai-Sing Wu, Alexander Large, Yung-Kang Peng, Weikai Xiang, Huihuang Fang, Jiaying Mo, Ian Wilkinson, Yun-Liang Soo, Georg Held, Kazu Suenaga, Tong Li, Hsin-Yi Tiffany Chen, and Shik Chi Edman Tsang
J. Am. Chem. Soc. 143 (2021) 9105-9112.

In-situ derived highly active NiS2 and MoS2 nanosheets on NiMoO4 microcuboids via controlled surface sulfidation for high-current-density hydrogen evolution reaction
Shu Hearn Yu, Pranjal Kumar Gogoi, Ashutosh Rath, Haiwen Dai, Zhen Quan Cavin Ng, Kazu Suenaga, Stephen J Pennycook, and Daniel H.C. Chua
Electrochim. Acta 389 (2021) 138733.

Realizing the Intrinsic Anisotropic Growth of 1T' ReS2 on Selected Au(101) Substrate toward Large-Scale Single Crystal Fabrication
Xiaobo Li, Xinyue Dai, Deqi Tang, Xiao Wang, Jinhua Hong, Chao Chen, Yang Yang, Jiangbo Lu, Jianguo Zhu, Zhibin Lei, Kazu Suenaga, Feng Ding, and Hua Xu
Adv. Funct. Mater. (2021) 2102138.

Bifunctional Co-based catalysts for Fischer-Tropsch synthesis: Descriptors affecting the product distribution
Angela Straβ-Eifert, Lars I. van der Wal, Carlos Hernández Mejía, Lennart J. Weber, Hideto Yoshida, Jovana Zečević, Krijn P. de Jong, and Robert Güttel
ChemCatChem 13 (2021) 2726-2742.

Deciphering the Intense Postgap Absorptions of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides
Jinhua Hong, Masanori Koshino, Ryosuke Senga, Thomas Pichler, Hua Xu, and Kazu Suenaga
ACS Nano 15 (2021) 7783-7789.

Fe on molecular-layer MoS2 as inorganic Fe-S2-Mo motifs for light-driven nitrogen fixation to ammonia at elevated temperatures
Jianwei Zheng, Lilin Lu, Konstantin Lebedev, Simson Wu, Pu Zhao, Ian J. McPherson, Tai-Sing Wu, Ryuichi Kato, Yiyang Li, Ping-Luen Ho, Guangchao Li, Linlu Bai, Jianhui Sun, Dharmalingam Prabhakaran, Robert A. Taylor, Yun-Liang Soo, Kazu Suenaga, and Shik Chi Edman Tsang
Chem Catalysis 1 (2021) 162-182.

Tunable Doping of Rhenium and Vanadium into Transition Metal Dichalcogenides for Two-Dimensional Electronics
Shisheng Li, Jinhua Hong, Bo Gao, Yung-Chang Lin, Hong En Lim, Xueyi Lu, Jing Wu, Song Liu, Yoshitaka Tateyama, Yoshiki Sakuma, Kazuhito Tsukagoshi, Kazu Suenaga, and Takaaki Taniguchi
Adv. Sci. 8 (2021) 2004438.

Reversible 3D-2D structural phase transition and giant electronic modulation in nonequilibrium alloy semiconductor, lead-tin-selenide
Takayoshi Katase, Yudai Takahashi, Xinyi He, Terumasa Tadano, Keisuke Ide, Hideto Yoshida, Shiro Kawachi, Jun-ichi Yamaura, Masato Sasase, Hidenori Hiramatsu, Hideo Hosono, and Toshio Kamiya
Sci. Adv. 7 (2021) eabf2725.

Insight into segregation sites for oxygen impurities at grain boundaries in silicon
Yutaka Ohno, Jie Ren, Shingo Tanaka, Masanori Kohyama, Koji Inoue, Yasuo Shimizu, Yasuyoshi Nagai, and Hideto Yoshida
Appl. Phys. Express 14 (2021) 041003.

Embedment of Multiple Transition Metal Impurities into WS2 Monolayer for Bandstructure Modulation
Ming-Deng Siao, Yung-Chang Lin, Tao He, Meng-Yu Tsai, Kuei-Yi Lee, Shou-Yi Chang, Kuang-I Lin, Yen-Fu Lin, Mei-Yin Chou, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu
Small 17 (2021) 2007171.

Formation of Highly Doped Nanostripes in 2D Transition Metal Dichalcogenides via a Dislocation Climb Mechanism
Yung-Chang Lin, Jeyakumar Karthikeyan, Yao-Pang Chang, Shisheng Li, Silvan Kretschmer, Hannu-Pekka Komsa, Po-Wen Chiu, Arkady V. Krasheninnikov, and Kazu Suenaga
Adv. Mater. 7 (2021) 2007819.

Two-dimensional iodine-monofluoride epitaxy on WSe2
Yung-Chang Lin, Sungwoo Lee, Yueh-Chiang Yang, Po-Wen Chiu, Gun-Do Lee, and Kazu Suenaga
npj 2D Mater. Appl. (2021) 18.

One-step synthesis of BaTiO3/CaTiO3 core-shell nanocubes by hydrothermal reaction
Ken-ichi Mimura, Zheng Liu, Hiroki Itasaka, Yung-Chang Lin, Kazu Suenaga, and Kazumi Kato
J. Asian Ceram. Soc. 9 (2021) 359-365.

Toward Confined Carbyne with Tailored Properties
Lei Shi, Ryosuke Senga, Kazu Suenaga, Hiromichi Kataura, Takeshi Saito, Alejandro Peŕez Paz, Angel Rubio, Paola Ayala, and Thomas Pichler
Nano Lett. 21 (2021) 1096-1101.

Oxygen defect engineering for the Li-rich cathode material Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2-δ
Takashi Nakamura, Kento Ohta, Xueyan Hou, Yuta Kimura, Kazuki Tsuruta, Yusuke Tamenori, Ryotaro Aso, Hideto Yoshida, and Koji Amezawa
J. Mater. Chem. A 9 (2021) 3657-3667.

Origin of recombination activity of non-coherent Σ3{111} grain boundaries with a positive deviation in the tilt angle in cast-grown silicon ingots
Yutaka Ohno, Takehiro Tamaoka, Hideto Yoshida, Yasuo Shimizu, Kentaro Kutsukake, Yasuyoshi Nagai, and Noritaka Usami
Appl. Phys. Express 14 (2021) 011002.