Group members

Staff

Photo of Kazutomo Suenaga Professor Kazutomo Suenaga suenaga-kazu [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Photo of Hideto Yoshida Associate Professor Hideto Yoshida h-yoshida [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Photo of Naoto Kamiuchi Assistant Professor Naoto Kamiuchi kamiuchi [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Photo of Liu Ming Specially Appointed Assistant Professor Liu Ming ming-liu [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Photo of Chiew Yi Ling Specially Appointed Researcher Chiew Yi Ling yilingchiew [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Photo of Liu Qiunan Specially Appointed Researcher Liu Qiunan liuqn [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Secretary Yuki Nagase y-nagase [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
Secretary Ryoko Ueda r-ueda [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp

Student

M2 Kazuki Iwama iwama22 [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
M2 Yasuhiro Fujino fujino22 [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
M1 Takatoshi Nishii nishii22 [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp
M1 Yamato Murakami y.murakami22 [atmark] sanken.osaka-u.ac.jp